1. Miesto realizácie projektu:
  - SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice, Košický kraj, Východné Slovensko
 2. Názov a stručný opis projektu:
  • Účasť spoločnosti SOS electronic na medzinárodných výstavách a veľtrhoch.
  • K špecifickým cieľom projektu patrí zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom získania nových zahraničných odberateľov,
  • pomoc pri umiestnení produktov slovenských výrobcov na medzinárodných trhoch,
  • zvýšenie úrovne prezentačných aktivít spoločnosti na medzinárodných trhoch,
  • rozšírenie predajných kanálov zo Slovenska do európskych krajín,
  • pomoc pri budovaní image SR.
 3. Názov a sídlo prijímateľa:
  - SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice
 4. Dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu:
  - 1.7.2009 – 31.12.2010
 5. Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:
  - logo je umiestnené v pravej časti tejto stránky
  - Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
 6. Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného OP:
  - OP KaHR: http://www.opkahr.sk/
  - MHV SR: http://www.mhsr.sk/
 7. Výška poskytnutého príspevku:
  - 39 592,19 EUR
 8. Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu:
  • Realizácia katalógu produktov v slovenskom jazyku
  • Realizácia katalógu produktov v anglickom jazyku
    
  • Propagácia produktov na rumunskom, poľskom, maďarskom, českom a ukrajinskom trhu
  • Medzinárodné výstavy Magyar Regula v Budapešti, Elektronika v Mníchove